§1.
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa fcn.org.pl jest prowadzona przez Fundację Czynów Niezwykłych „Rzeka Życia” (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włościańskiej 10B/54, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576939, PLN, NIP: 5252630329.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie fcn.org.pl realizowanego przez serwis TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A.).
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań NIP 7773061579 , REGON 300878437 , KRS 0000412357
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://fcn.org.pl/regulamin-darowizn/

§2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Czynów Niezwykłych „Rzeka Życia” celem wsparcia działań statutowych..
 3. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis TPay, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie fcn.org.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu TPay.
 4. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:• przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności TPay jest dostępna na stronie https://tpay.com/dla-biznesu/metody-platnosci) oraz kart płatniczych,
 5. Dodatkowo, ze strony Serwisu TPay Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 6. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu TPay wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.

§3.
PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Czynów Niezwykłych „Rzeka Życia” z siedzibą w Warszawie (01-173) przy ul. Włościańskiej 10B/54.
 3. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej . Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 5. Dane mogą być  przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

§4.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: kontakt@fcn.org.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.